Regelsætning for det årlige, certificerede service-eftersyn af DS-mærkede håndildslukkere. Reglerne for vedligeholdelse af håndildslukkere er indeholdt i DS 2320, med tilhørende SBC (Særlige Betingelser for Certificering) nr. 225 og nr. 246. I DS 2320 er de forskellige begreber defineret nøje, således bl.a. TILSYN og SERVICE-EFTERSYN.

Det er således fuldstændig korrekt og i fuld overensstemmelse med DS 2320, med tilhørende SBC 225 og SBC 246, at kunderne selv kan udføre tilsyn med de brandslukkere, de har i virksomheden. Forudsætningen for dette er, at de har ”en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Endvidere skal den faglige person have kendskab til de for området gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter”. (Citat DS 2320).

Et tilsyn anbefales udført regelmæssigt, gerne en gang pr. måned. (I udkastet til den nye europæiske standard for vedligeholdelse af brandslukkere står der: ”Tilsyn: Minimum en gang pr. kvartal, men gerne en gang pr. måned”. Og: ”Service-eftersyn: Minimum én gang årligt”). Men et tilsyn kan ikke (!) erstatte det årlige service-eftersyn, der skal udføres af en DS-certificeret fyldestation.

Dette service-eftersyn skal udføres af en certificeret virksomhed, som har licens fra Dansk Standard. Disse certificerede virksomheder er underkastet uvildig inspektion og kontrol fra FORCE-Dantest CERT, som udfører kontrollen på vegne af Dansk Standard. Det er således ikke i overensstemmelse med gældende regler, hvis virksomhederne selv udfører det årlige service-eftersyn, medens de naturligvis kan udføre de regelmæssige tilsyn. (Jvfr. Ovenstående betingelser).

Reglerne om et service-eftersyn af en DS-certificeret fyldestation er indeholdt hér:

Kravet om det årlige service-eftersyn indgår i de service-manualer, der skal (!) indleveres til Dansk Standard/FORCE-Dantest for at opnå en typegodkendelse af en håndildslukkere (og derved lovligt kunne markedsføre denne DS-mærkede slukker i Danmark). Ref: ”I øvrigt skal fabrikantens/importørens (indehaveren af typegodkendelseslicensen) anvisninger følges.” (citat fra DS 2320).

Alle leverandører af DS-mærkede brandslukkere er derfor omfattet af disse regler, som fremgår af typegodkendelsen af brandslukkerne. Bliver dette årlige service-eftersyn ikke udført, skal DS- mærkningen fjernes fra slukkeren. Herved bortfalder typegodkendelsen af slukkeren og slukkeren bliver reelt ulovlig, fordi DS-mærkningen af håndildslukkeren udgør en dispensation fra Arbejds- tilsynets regler (ref: PED – Pressure Equipment Directive). Vi erkender, at reglerne er lidt ”snørklede”, men ikke desto mindre, så er de éntydige og klare, når man først har set sammenhængen.

Interval

Myndigheder (herunder Arbejdstilsynet, forsikringsselskaber m.fl.) accepterer normalt at det årlige interval fortolkes som: Et år plus/minus en måned. Altså: Er der udført et certificeret service-eftersyn i april måned 2013, er det O.K., hvis det udføres i marts, april eller maj måned 2014.

www.sikkerhedsbranchen.dk